VYKDOMOS PROGRAMOS

1) Ikimokyklinio ugdymo programa „Po saulutės delnu“. (atversti programą...)
Ikimokyklinio ugdymo (si )programos tikslas - kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, puoselėjant mokymosi kultūros ir darnaus vystymosi idėjas, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, pažintinius, socialinius, saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą, siekti visapusiško vaiko ugdymo(si).

2) „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

3)
„Joniškio vaikų lopšelio-darželio "Saulutė" etninės kultūros 2015-2019 metų programa.
Etninės kultūros plėtros 2015-2019 metų programos paskirtis–pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bendražmogiškųjų, etnokultūrinių vertybių ugdymą(si), plėtojant šeimoje įgytą kultūrinę patirtį.

4) Tarptautinė programa „Zipio draugai“.
Programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti vaikams iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant vaikų geresnės vaikų psichikos sveikatos ir emocinės gerovės