VYKDOMOS PROGRAMOS 

           

           Ikimokyklinio ugdymo programa „Po saulutės delnu“.
        Ikimokyklinio ugdymo (si )programos tikslas - kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, puoselėjant mokymosi kultūros ir darnaus vystymosi idėjas, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, pažintinius, socialinius, saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą, siekti visapusiško vaiko ugdymo(si).

   

      

          Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

 

 

 

         

 

          „Joniškio vaikų lopšelio-darželio "Saulutė" etninės kultūros 2015-2019 metų programa.
           Etninės kultūros plėtros 2015-2019 metų programos paskirtis – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bendražmogiškųjų, etnokultūrinių vertybių ugdymą(si), plėtojant šeimoje įgytą kultūrinę patirtį.

   

     Priešmokyklinėse grupėse vykdoma tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio draugai“.
    
Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
     Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.
      Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei vaikų motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

 

 

 Nuo 2011 m. lopšelyje-darželyje vykdomas Lietuvos futbolo federacijos (LFF) masinio vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas "Futboliukas“.

 

 

 

 

           Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvauja Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamose Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ ir „Pienas vaikamsprogramose.

   

       Dalyvaujame tarptautinėje prevencinėje akcijoje, skirtoje tarptautinei Taikos dienai paminėti (organizatoriustarptautinė organizacija “Peace one day“).
       Tarptautinė organizacija “Peace one day“, kuri šiais metais, rugsėjo 21 d., organizuoja tarptautinį renginį Londone, skirtą Taikai pasaulyje. Šia proga jie pradėjo naują kampaniją, nukreiptą į mūsų vaikus, jaunimą, kad jų lūpomis, veiksmais būtų bylojama apie taikos svarbą. Jų tikslas – sujungti 193 Jungtinių Tautų nares vienam veiksmui - TAIKAI.

   

       Nuo 2012 metų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ bendruomenė dalyvauja aplinkos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“. Tikslas – ugdyti moksleivius, studentus, darželių auklėtinius rūšiuoti ir rinkti elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis. Mažinti aplinkos taršą padės jaunųjų bendruomenės dalyvių, jų šeimos narių bei mokytojų skatinimas. Siekdami įtraukti švietimo įstaigas aktyviai dalyvauti projekte, projekto organizatoriai ir partneriai už surinktas atliekas moksleiviams dovanos sporto prekes, knygas, stalo žaidimus, apsilankymus kino teatruose ar pažintines keliones.