PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-116

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

GRUPIŲ SUDARYMO IR PRIĖMIMO Į JAS TVARKOS APRAŠAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių sudarymo ir priėmimo į jas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) ugdymo įstaigose sudarymo ir vaikų priėmimo į jas tvarką.

2. Tėvai (globėjai) turi teisę rinktis savivaldybės ugdymo įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jei toje įstaigoje sudaroma ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė ir yra laisvų vietų.

3. Aprašas taikomas tiek, kiek neprieštarauja ugdymo įstaigos nuostatams.

II. IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ SUDARYMAS

4. Ikimokyklinio ugdymo grupė sudaroma vadovaujantis savivaldybės tarybos sprendimu, kuriuo nustatytas mažiausias ir didžiausias vaikų skaičius grupėje.

5. Priešmokyklinio ugdymo grupė sudaroma vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu.

6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės uždaromos, jei du mėnesius iš eilės grupę lanko mažiau kaip 70 procentų vaikų, negu savivaldybės tarybos ar Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu nustatytas mažiausias vaikų skaičius grupėje.

III.PRIĖMIMO TVARKA

7. Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 1 iki 5 (arba 6) metų amžiaus.

8. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kai tais kalendoriniais metais jiems sueina 6 metai. Į priešmokyklinio ugdymo grupę anksčiau gali būti priimamas vaikas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai, ir jei tokį ugdymą rekomenduoja Joniškio rajono švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinusi vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas daugiau nei vienerius metus vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais dar nesueina 7 metai, specialistams įvertinus galimybes ugdytis pagal pradinio ugdymo programą.

9. Specialiųjų poreikių turintys vaikai ugdytis kartu su kitais vaikais priimami į arčiausiai jų gyvenamosios vietos esančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

10. Į ugdymo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, prioriteto tvarka priimami:

10.1. vaikai iš šeimos, gaunančios socialinę pašalpą;

10.2. vaikai iš socialinės rizikos šeimų;

10.3. vaikai iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų;

10.4. vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;

10.5. vaikai, kurių tėvai (globėjai) ar vienas iš jų yra tos ugdymo įstaigos darbuotojai;

10.6. vaikai, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs raidos sutrikimai;

10.7. globojami vaikai;

10.8. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne didesnį kaip 40 procentų darbingumo lygį;

10.9. vaikai, kurių vienas iš tėvų yra mokinys arba studentas ir mokosi dieniniame skyriuje; 10.10. vaikai, kurių tėvai (globėjai) atlieka tikrąją karinę tarnybą; 10.11. vaikai iš nepilnų šeimų; 10.12. vaikai, kuriems lankyti įstaigą rekomenduoja Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

IV. PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO TVARKA

11. Dokumentai dėl priėmimo į ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami ugdymo įstaigoje iki rugpjūčio 31 d.

12. Vaikai į ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami tėvų (globėjų) raštišku prašymu, kuriame nurodoma:

12.1. vaiko vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

12.2. pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, kitos paslaugos;

12.3. duomenys ryšiams su tėvais (globėjais) palaikyti.

13. Prie prašymo pridedama:

13.1. vaiko sveikatos būklės pažymėjimas;

13.2. vaiko gimimo liudijimo pažymėjimo kopija;

13.3. pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį ir jos socialinę padėtį, jei šeima naudojasi mokesčio už maitinimą ugdymo įstaigoje lengvatomis.

14. Specialiųjų poreikių turintys vaikai priimami į bendrosios paskirties ugdymo grupes pateikus Joniškio rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimą.

15. Grupės komplektuojamos kasmet iki einamųjų mokslo metų pradžios. Jei yra laisvų vietų, ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti komplektuojamos visus metus.

16. Tėvų (globėjų) prašymai dėl vaikų priėmimo į ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes registruojami tėvų (globėjų) prašymų dėl priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale, kuriame privalo būti šios dalys:

16.1. įrašo eilės numeris;

16.2. vaiko vardas, pavardė;

16.3. vaiko gimimo data;

16.4. vaiko gyvenamosios vietos adresas;

16.5. tėvų (globėjų) telefonas;

16.6. prašymo gavimo data;

6.7. kada ir į kokią grupę vaikas priimtas;

16.8. kada vaikas išbrauktas iš sąrašų.

V. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

17. Vaiko priėmimas ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas iki pirmos ugdymosi dienos įforminamas dvišale ugdymo sutartimi. Sutartyje numatomi ugdymo įstaigos ir vaiko tėvų (globėjų) įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Abu sutarties egzempliorius pasirašo ugdymo įstaigos direktorius ir vienas iš vaiko tėvų (globėjų). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas vaiko tėvams (globėjams), kitas lieka ugdymo įstaigoje.

18. Ugdymo sutartis registruojama ugdymo įstaigos sutarčių registracijos žurnale.

19. Vaikai į ugdymo įstaigą priimami ugdymo įstaigos direktoriaus įsakymu.

20. Vaikų paskirstymas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes įforminamas ugdymo įstaigos direktoriaus įsakymu.

21. Vaikai išbraukiami iš ugdymo įstaigos direktoriaus įsakymu tėvų (globėjų) prašymu arba jei be pateisinamos priežasties vaikas vieną mėnesį nelankė ikimokyklinės ar priešmokyklinės grupės arba du mėnesius buvo nesumokėtas mokestis už maitinimą ar ugdymą.

22. Vaikui išvykus iš ugdymo įstaigos, jo dokumentai lieka įstaigoje. Gavus kitos ugdymo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymą, prašymą, įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos.

23. Vaikų, priimtų į grupes, sąrašai turi būti paskelbti ugdymo įstaigos skelbimų lentoje ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki mokslo metų pradžios.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Iškilus Apraše nenumatytoms aplinkybėms, sprendimą dėl vaikų priėmimo į ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, suderinęs su Joniškio rajono savivaldybės administracija, priima ugdymo įstaigos direktorius.

25. Aprašo vykdymą kontroliuoja Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.