Vaikų priėmimas

Vaikai į darželį priimami eilės tvarka, tėvams (globėjams) pateikus:

         prašymą;
         vaiko gimimo liudijimo išrašą;
         vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027).


Priimant vaiką į darželį, sudaroma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų teikėjo. Duomenys apie vaiką įrašomi į duomenų bazę.

 

Vaikai priimami į:

     ankstyvojo amžiaus (1 m.–3 m.);
     ikimokyklinio amžiaus (3 m.–5 m.);
     priešmokyklinio ugdymo (6 m.) grupes.

 

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010-06-03 sprendimas T-116 ir vėlesni pakeitimai dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių sudarymo ir priėmimo į jas tvarkos aprašo patvirtinimo (Suvestinė redakcija nuo 2016-12-21. Sprendimas paskelbtas: TAR 2010-06-03, i. k. 2010-00646)

Prašymas dėl priėmimo į darželį

Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų