Vaikas – unikali vertybė. Meilė, dėmesys, pagarba ir tolerancija, atsakomybė ir nuoširdus bendravimas – viskas vaikui ir dėl vaiko.

VIZIJA


       Demokratiška, siekianti kaitos ir tobulėjimo įstaiga, savo veiklą grindžianti tolerancija, atsakingumu, geranoriškumu, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius.

MISIJA

•    Padėti vaikui, jam palankiomis sąlygomis atsikleisti, išreikšti save ir suprasti bendrąsias žmogaus vertybes bei jomis grįsti savo gyvenimą.
•    Suteikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, užtikrinančias sėkmingą vaiko pasirengimą ugdymuisi mokykloje.
•    Integruoti etninę kultūrą, padėti vaikui perimti tautos kultūros tradicijas ir papročius.

•     Suteikti pagalbą specialiųjų poreikių, socialinės atskirties vaikams ir jų šeimoms, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir galimybes.


PRIORITETAI

•    Gerinti vaikų ugdymo(si) proceso kokybę.
•    Kurti saugią, modernią, kūrybišką, kiekvieno vaiko patirtį ir išgales atitinkančią ugdymo(si) aplinką.
•    Puoselėti  lietuvių liaudies tradicijas, papročius, etninės kultūros pradus.