PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-209


JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Saulutė“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190550151.
3. Lopšelis-darželis „Saulutė“ įsteigtas 1972 m. balandžio 12 d.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
6. Savininkė – Joniškio  rajono savivaldybė.
7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Joniškio rajono savivaldybės taryba. Joniškio rajono savivaldybės tarybos kompetenciją įgyvendinti mokyklos savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
8. Lopšelio-darželio buveinė – Statybininkų g. 5, LT-84124 Joniškis.
9. Grupė – ikimokyklinio ugdymo  mokykla (neformaliojo švietimo mokykla).
10. Tipas – vaikų lopšelis-darželis.
11. Paskirtis – ikimokykliniam ir priešmokykliniam vaikų  ugdymui skirta mokykla.
12. Ugdymo  kalba – lietuvių.
13. Ugdymo formos – dieninė, savaitinė.
14. Lopšelis-darželis turi Bariūnų skyrių.
15. Lopšelio-darželio Bariūnų skyrius:
15.1. buveinė – Parko g. 7,  Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. savivaldybė;
15.2. ugdymo kalba – lietuvių kalba;
15.3. ugdymo forma ir ugdymo proceso organizavimo būdai – dieninė; grupinio mokymosi;
15.4. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
16. Vykdomos švietimo programos:
16.1. ikimokyklinio ugdymo programa;
16.2. priešmokyklinio ugdymo programa.
17. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

18. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.
19. Lopšelio-darželio veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:
19.1. pagrindinė veiklos rūšis –  ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:             
19.2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
19.2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
19.2.3. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
19.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60,
19.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
19.3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
19.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
19.3.3. kita, niekur nepriskirta aptarnavimo veikla (kopijavimo paslaugos), kodas 93.05.
20. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – puoselėti visas vaiko galias (intelektines, emocijų,    valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę.
21. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:
21.1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
21.2. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
21.3. tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
21.4. teikti vaikams reikiamą socialinę pedagoginę  pagalbą;
21.5. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;
21.6. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius;
22. Lopšelio-darželio pagrindinės funkcijos:
22.1. rengti ir vykdyti ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo programas, atsižvelgiant į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų (toliau – vaikai) poreikių įvairovę, siūlyti ir taikyti įvairius ugdymo(si) būdus;
22.2. vykdyti  mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrinti geros kokybės švietimą;
22.3. kurti sveikas ir saugias gyvenimo ir ugdymo(si) sąlygas, leidžiančias patirti vaikystės džiaugsmą, skatinančias pasitikėjimą, atvirumą, savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, atsakingumą;
22.4. kurti visapusiškam vaiko ugdymui tinkančią aplinką, sudarant palankias sąlygas vaiko individualumui reikštis ir tobulėti. Rūpintis ugdymo priemonių turtinimu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo aprūpinimo standartais;
22.5. formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, rūpintis vaikų sveikatos prevencija, organizuoti tinkamą vaikų maitinimą;
22.6. sudaryti vaikui palankias sąlygas perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus; papročius ir tradicijas;
22.7. organizuoti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
22.8. atsižvelgti į pedagogų ir kitų darbuotojų siūlymus ir idėjas, formuojant lopšelio-darželio politiką, nustatant veiklos prioritetus, keliant uždavinius ir siekiant jų įgyvendinimo, vertinant pedagogų veiklą, atliekant lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;
22.9. informuoti tėvus (globėjus), visuomenę apie lopšelyje-darželyje  vykdomas programas, veiklą, veiklos tikslus ir uždavinius, jų įgyvendinimo būdus;
22.10. skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti planuojant lopšelio-darželio veiklą, aptariant vaikų ugdymo turinį, veiklos organizavimo būdus. Informuoti apie vaiko pasiekimus, išlaikant informacijos konfidencialumą;
22.11. sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijai kelti;
22.12. viešai skelbti informaciją apie lopšelio-darželio veiklą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
22.13. tėvų (globėjų) pageidavimu organizuoti mokamas papildomas paslaugas (būrelius, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
22.14. nustatyti lopšelio-darželio bendruomenės narių elgesio ir etikos normas.

III SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

23. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas priskirtas funkcijas, turi teisę:
23.1. parinkti ugdymo metodus ir veiklos būdus;
23.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
23.3. bendradarbiauti su veiklai įtaką turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
23.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
23.6. gauti reikiamą informaciją, dokumentus socialinės paramos organizavimo ir teikimo klausimais iš savivaldybės tarybos, mero, administracijos  ir jos struktūrinių padalinių, kitų valstybinių ir nevalstybinių įstaigų, visuomeninių organizacijų;
23.7. gauti lėšų už teikiamas paslaugas ir jas naudoti paslaugoms plėtoti bei jų kokybei gerinti savivaldybės institucijų nustatyta tvarka;
23.8. teikti mokamas paslaugas pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos patvirtintus įkainius;
23.9. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
23.10. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
24. Lopšelis-darželis privalo:
24.1. užtikrinti geros kokybės švietimą, ugdymo, švietimo programų vykdymą, mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;
24.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, atvirumą vietos bendruomenei;
24.3. teikti informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą;
24.4. vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą;
24.5. bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais), savivaldybės administracija, visuomene.  

IV SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:
25.1. direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios lopšelio-darželio taryba ir Joniškio rajono savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgaliotas asmuo;
25.2. direktoriaus patvirtintą  lopšelio-darželio metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusi  lopšelio-darželio taryba;
25.3. direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarusi  lopšelio-darželio taryba ir kuri yra suderinta su  Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.
26. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Joniškio rajono savivaldybės taryba.
27. Direktorius:
27.1. vadovauja  lopšelio-darželio strateginio plano, metinių veiklos programų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, prižiūri  jų įgyvendinimą;
27.2. tvirtina lopšelio-darželio vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
27.3. tvirtina pedagoginių ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
27.4. priima į lopšelį-darželį vaikus Joniškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, su jų tėvais (globėjais) sudaro  mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
27.5. tvirtina lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles, suderinęs su lopšelio-darželio taryba ir su darbuotojų atstovais;  
27.6. organizuoja ir koordinuoja  lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina  lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
27.7. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;  
27.8. sudaro komisijas, darbo grupes, pedagogų tarybą;
27.9. sudaro lopšelio-darželio vardu sutartis  lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;
27.10. organizuoja  lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
27.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja  lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiaisiais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
27.12. rūpinasi pedagogų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas jiems kelti kvalifikaciją, auklėtojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams – galimybę atestuotis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
27.13. teikia suinteresuotoms institucijoms, lopšelio-darželio bendruomenei informaciją apie  lopšelio-darželio vykdomas ugdymo programas, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, pedagoginių darbuotojų kvalifikaciją, svarbiausius lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, lopšelio-darželio bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;
27.14. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi  lopšelyje-darželyje;
27.15. sudaro lopšelio-darželio vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimu specialiųjų poreikių vaikams;
27.16. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
27.17. inicijuoja  lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;
27.18. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, pedagogui ir lopšeliui- darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigomis ir kitomis institucijomis;
27.19. sudaro metinę lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą;
27.20. atstovauja lopšeliui-darželiui kitose institucijose;
27.21. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.
28. Lopšelio-darželio direktorius dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojui ugdymui.
29. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi lopšelyje-darželyje, demokratinį lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei veiklos rezultatus.

V SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

30. Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba, pedagogų taryba ir tėvų komitetas.
31. Lopšelio-darželio taryba (toliau – taryba) yra aukščiausia savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio pedagogų, tėvų (globėjų) ir kitų bendruomenės narių atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams, uždaviniams ir aktualiems klausimams spręsti. Direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
32. Nariai į lopšelio-darželio tarybą renkami dvejiems metams.
33. Tarybos posėdžiai  organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje.
34. Taryba atlieka šias funkcijas:
34.1. aptaria lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis;
34.2. aprobuoja lopšelio-darželio strateginį planą, metinę veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, aptaria ugdymo organizavimo tvarką, kitus lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus lopšelio-darželio direktoriaus;
34.3. aptaria siūlymus dėl ugdymo, metodinių priemonių užsakymo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
34.4. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
34.5. išklauso lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas;
34.6. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;
34.7. kartu su Pedagogų taryba svarsto ir teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;
34.8. gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į lopšelio-darželio sąskaitą; esant tokių lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų skirstymą ir naudojimą;
34.9. telkia bendruomenę lopšelio-darželio uždaviniams įgyvendinti.
35. Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito lopšelio-darželio bendruomenei.
36. Pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos ir mitybos priežiūros specialistas, pagalbą teikiantys specialistai,   kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
37. Pedagogų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.
38. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis pedagogų tarybos posėdis.
39. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
40. Pedagogų taryba atlieka šias funkcijas:
40.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais;
40.2. ugdymo turinį ir metodus derina prie lopšelio-darželio keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;
40.3. svarsto lopšelyje-darželyje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;
40.4. skatina metodinių naujovių paiešką ir patirties sklaidą;
40.5. sprendžia kitus pedagogų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.
41. Tėvų komitetą sudaro grupių tėvų komitetų deleguoti tėvų atstovai.
42. Tėvų komitetas:
42.1. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo;
42.2. padeda organizuoti renginius, akcijas;
42.3. dalyvauja rengiant lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus;
42.4. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

43. Darbuotojai į darbą lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
44. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
45. Lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
46. Metinį lopšelio-darželio darbo užmokesčio fondą tvirtina Joniškio rajono savivaldybės taryba.
47. Didžiausią leistiną lopšelio-darželio pareigybių sąrašą ir skaičių tvirtina Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.

VII SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR  LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

48. Lopšelis-darželis valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
49. Lopšelis-darželis turi paramos gavėjo statusą.
50. Lopšelio-darželio lėšų šaltiniai:
50.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos  ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
50.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
50.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
50.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
51. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
52. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą atlieka Joniškio rajono savivaldybės administracija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Lopšelis-darželis turi interneto svetainę, atitinkančią teisės  aktų nustatytus reikalavimus.
56. Pranešimai, kuriuos pagal teisės aktus reikia skelbti viešai, skelbiami lopšelio-darželio interneto svetainėje, prireikus – teisės aktų nustatyta tvarka Joniškio  rajono savivaldybės administracijos svetainėje.
57. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl lopšelio-darželio reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo skelbiamas vietos spaudoje, Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir lopšelio- darželio interneto svetainėse.
58. Lopšelio-darželio nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria lopšelio-darželio taryba, tvirtina Joniškio rajono savivaldybės taryba.
59. Lopšelio-darželio nuostatai rengiami, keičiami ir pildomi Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Joniškio rajono savivaldybės tarybos, lopšelio-darželio direktoriaus ar lopšelio-darželio tarybos iniciatyva, derinami su lopšelio-darželio taryba.
60. Lopšelis-darželis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
61. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.
__________________________

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ NUOSTATAI (atsisiųsti originalą Word formatu)